POGINULI U NOR-u PODRUČJE PODRUŽNICE KORNIĆ

Kornić, Muraj i Lakmartin

ALAFETIĆ (Josip) JOSIP, r. 1912. g. u Korniću. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1944. na Kordunu kod sela Vaganac. BRAUT (Frane) IVAN, r. 1924. g. u Lakmartinu Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1944. u Bosni, u blizini Jajca-Đeribaba.

BRAUT (Nikola) NIKOLA, r. 1920. g. u Korniću. Ubili ga Talijani u Korniću, u prvoj polovini 1943. godine. KOSIĆ (Anton) ANTON, r. 1926. g. u Muraju. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Umro je u ljeto 1945. od tuberkuloze dobivene u partizanima.

KRALJIĆ (Frane) FRANJO, r. 1920. g. u Muraju. Stupio u NOV 2. rujna. 1943. Poginuo u travnju 1944. u Fužinama kraj Delnica, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

KREMENIĆ (Petar) PETAR, r. 1923. g. u Korniću. Stupio u NOV 2. rujna. 1943. Kao član SKOJ-a vrlo aktivno je djelovao među đacima Krč ke gimnazije u vrijeme talijanske okupacije otoka Krka. Do stu pa nja u NOV bio je član Kotarskog komiteta SKOJ-a za otok Krk. Po ginuo je početkom 1944. kao pomoćnik komesara čete u 2. brigadi 13. primorsko-goranske divizije kod Trnovca u Lici.

KREMENIĆ (Anton) MATE, r. 1910. g. u Korniću. Za socijalističke ideje opredijelio se je još početkom tridesetih godina, u vrijeme naukovanja za stolara u Krku. Po završenom naukovanju ostao je u rodnom Korniću i preživljavao obavljajući u selu stolarske poslove. Godine 1939. postao je predsjednik Upravnog odbora Seljačke nabavno-prodajne zadruge u Korniću uspješno je vodeći dok talijanski okupator 1941. nije konačno onemogućio njen daljnji opstanak. Noću između 17. i 18. srpnja 1941. Talijani su ga uhapsili zajedno s još četvoricom mještana Kornića na osnovu prijave da su komunisti, koju je protiv njih podnio mjesni župnik Andrija Mavrinac. Interniran je na otoku Lipari u Južnoj Italiji, ali je kao i njegovi sumještani oslobođen internacije nakon trinaest mjeseci, jer su krčki karabinjeri došli do uvjerenja da je župnikova prijava bila motivirana ličnom mržnjom, i nije bila istinita. Nakon kapitulacije Italije bio je član Kotarskog NOO-a otoka Krka. Kao ilegalac naišao je na njemačku zasjedu. Nakon strahovitog mučenja u Riječkom zatvoru strijeljan je u grupi od 16 drugih rodoljuba, noću 9. rujna 1944. na riječkom groblju Kozala, gdje je i sahranjen.

KVASIĆ (Frane) FRANE, r. 1921. g. u Lakmartinu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1943. u Bribiru kod Crikvenice, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

KVASIĆ (Frane) IVAN, r. 1911. g. u Lakmartinu. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1944. u Bosni kod Turbana.

MARAČIĆ (Frane) IVAN, r. 1905. g. u Lakmartinu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Nijemci su ga zarobili 1944. Poginuo u njemačkom logoru.

MARAČIĆ (Josip) JANKO, r. 1923. g. u Lakmartinu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Drežnice, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MATANIĆ (Ivan) IVAN, r. 1911. g. u Korniću. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo u lipnju 1944., kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MRAKOVČIĆ (Šime) ANTON, r. 1912. g. u Korniću. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944.

MRAKOVČIĆ (Ivan) IVAN, r. 1922. g. u Korniću. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo u rujnu 1944. kod Gomirja, kao borac 13. primorsko -go ranske divizije.

MRAKOVČIĆ (Marko) LUCIJA, r. 1922. g. u Korniću. Nijemci su je 1944. odveli s čitavom obitelji u logor, jer joj je otac bio predsjednik NOO u Korniću. Umrla je 1946. od bolesti dobivene u logoru.

MRAKOVČIĆ (Marko) KATE, r. 1925. g. u Korniću. Nijemci su je 1944. g. odveli u logor s čitavom obitelji, jer joj je otac bio predsjednik NOO u Korniću. Poginula je prilikom povratka iz logora na brodu koji naišao na minu kod Beloga na Cresu.

MRAKOVČIĆ (Marko) MARKO, Grgovac, r. 1903. g. u Korniću. Bio je predsjednik ilegalnog Mjesnog NOO Kornić. Nijemci su ga 28. listopada 1944. uhapsili sa čitavom familijom-suprugom i tri kćeri,-i odveli u logor, a kuću opljačkali. Poginuo je u njemačkom logoru.

MRAKOVČIĆ (Ivan) VINKO, r. 1910. u Korniću. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Nijemci su ga zarobili kao borca u Borbenoj grupi na otoku Krku početkom 1944. Poginuo u njemačkom logoru Dachau 1945. g. ŽIC (Jure) MATE, r. 1908. g. u Korniću. Nijemci su ga uhitili 1944. Poginuo je u njemač- kom logoru Rosenberg