POGINULI BORCI NOR-a PODRUČJE GRADA KRKA

GRAD KRK

DEPIKOLOZVANE NIKOLA, r. 1919. g. u Krku. Uhapšen je od Nijemaca 1944. g. u Krku. Poginuo je u njemačkom logoru.

FRANOLIĆ (Jakov) PETAR Barčin, r. 1908. g. u Puntu. U Zagrebu je izu čio stolarski zanat i postao član SKOJ-a. Zbog svoje aktivnosti bio uhap šen 1929. i protjeran u rodni Punat. Bio je sekretar prve or ga ni zacije KPJ na otoku Krku, koja je osnovana 1933. u Puntu. Zajed no s većim brojem komunista otoka Krka i Hrvatskog primorja uhapšen je u svibnju 1934. Nakon torture u zatvorima u Krku, Su šaku i Ogulinu, na poznatom Ogulinskom procesu bio je osuđen na osam mjeseci zatvora. Nakon izdržane kazne, zajedno sa svojim drugom i prijateljem Nikolom Karabaićem, Franolić je u Krku (na “Veloj placi”) otvorio stolarsku radionicu, koja je vrlo brzo postala važan punkt za distribuciju ilegalnog propagandnog materijala po otoku. Godine 1939. osnovan je prvi Kotarski komitet KPH za otok Krk, a Franolić je postao njegov prvi sekretar. Talijanska okupacija 1941. nije ni za trenutak umanjila njegovu političku aktivnost. U drugoj polovini 1941. prešao je sa suprugom Anticom u ilegalnost, pridružujući se drugim krčkim ilegalcima. Jedan konfident iz Vrbnika naišao je na njihov logor i prijavio karabinjerima mjesto gdje se nalaze. Karabinjeri su logor opkolili 31. kolovoza 1942., Petra Franolića, ubili i uhapsili njegovu suprugu Anticu. Ostali tamo zatečeni ilegalci uspjeli su se spasiti.

JURAS (Mate) BRANKO, r. 1924. g. u Bajčićima, Krk. Stupio u NOV 9. rujna 1943. a kao borac 13. primorsko-goranske divizije, poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga, u borbi s ustašama.

JURAS (Mate) MILIVOJ, r. 1926. g. u Bajčićima, Krk. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo kao borac 13. primorsko-goranske divizije u listopadu 1943. kod Karlobaga, u borbi s ustašama.

KOSIĆ (Mate) IVAN, r. 1910. g. u Korniću, ali je vrlo mlad otišao od kuće. U Zagrebu je izučio trgovački zanat i ujedno prihvatio socijalističke ideje. U Krk se vratio po- četkom tridesetih godina i zaposlio kao poslovođa Činovničke nabavno-prodajne zadruge. Bio je član prvog Kotarskog komiteta KPH za otok Krk, osnovanog 1939. Koncem lipnja 1941. uhapšen je i interniran u talijanski koncentracioni logor na Liparima. Po kapitulaciji Italije vraća se na Krk. Život je završio u njemačkom koncentracionom logoru 1944. g.

LINARDIĆ (Ivan) DUŠAN, r. 1926. g. u Krku. Stupio u NOV 9. rujna 1943. i, kao borac 13. primorsko-goranske divizije, poginuo u listopadu 1943. u borbi s Nijemcima kod Hreljina.

LINARDIĆ (Ivan) IVAN, r. 1925. g. u Krku. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Kao borac 13. primorsko-goranske divizije, poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga, u borbi s ustašama.

LUSINA (Ivan) MARIO, r. 1908. g. u Krku. Bio je talijanski državljanin, te je mobiliziran u talijansku vojsku već prije početka rata 1941. g. Nakon kapitulacije Italije prešao je u NOV. Poginuo je 14. travnja. 1944. kod Babinog Potoka u Lici, kao borac 2. brigade 35. divizije.

MALINARIĆ ANTON, rodom je iz Visuća, kod Lovrana. Kao pripadnik pokreta istarskih Hrvata pobjegao je poslije 1. svjetskog rata pred fašistima u Krk, gdje je u središtu Krka otvorio postolarsku radionicu. Bio je odličan majstor i načitan čovjek, pa je u vremenu između dva svjetska rata postao poznat i popularan na otoku. Bio je u stalnom kon taktu s istarskim đacima u krčkom Đačkom internatu. Mnogima od njih je preko njega dolazila pošta i novac od roditelja iz Istre. Iako je već bio vrlo star, zbog suradnje s ilegalcima NOP-a, Nijemci su ga uhapsili 1944. Svoj život mučenički je završio u zloglasnoj “Rižarni” u Trstu.

MIHOVILIĆ VIKTOR, r. 1910. g. u Segovini. Maturirao je u Karlovcu, a matematiku i fiziku diplomirao je na Zagrebačkom sveučilištu 1934. Poslije toga dolazi u Krk gdje predaje u Krčkoj realnoj gimnaziji. Bio je povezan s tadašnjim krčkim komunistima, i u tom smislu je ilegalno, ali vrlo aktivno, djelovao među đacima. Pošto je bio kompromitiran, Talijani su ga koncem lipnja 1941. uhapsili među prvima u Krku, i predali ga ustaškim vlastima. U zatvoru je sam sebi prerezao žile, a potom je javno obješen u Karlovcu.

NIKOLIĆ (Anton) SLAVKO, r. 1925. g. u Krku. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Kao borac 13. primorsko-goranske divizije poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga, u borbi s ustašama.

TOMAŠIĆ (Ivan) VLADIMIR, r. 1924. g. u Dragi Bašćanskoj. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Kao borac 13. primorsko-goranske divizije, poginuo u listopadu 1943. kod Karlobaga, u borbi s ustašama.

ZAZINOVIĆ (Blaž) SREĆKO, r. 1922. g. u Krku. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Kao borac 4. brigade 13. primorsko-goranske divizije, poginuo 16. prosinca 1943. kod Vrbovskog.

ŽGALJIĆ (Ivan) PETAR, r. 1925. g. u Krku. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo u ožujku 1943. u Jasenku kod Ogulina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

ŽIC IVAN¸, r. 1906. g. u Puntu. Prije rata bio je vlasnik hotela “Jugoslavija”, na obali u Krku (današnji hotel “Marina”). Nijemci su ga uhapsili početkom 1945. Poginuo je u njemačkom logoru.

ŽIC (Ivan) IVAN, Čedo, r. 1922. g. u Krku. Kao sekretara Kotarskog ko miteta SKOJ-a za otok Krk Talijani su ga uhapsili u jesen 1941. i internirali u Italiju. Po kapitulaciji Italije vraća se na Krk, i nastavlja s političkim radom za vrijeme njemačke okupacije. Poginuo je ilegalno prelazeći noću čamcem od Crikvenice prema Šilu.

VRH

BAJT (Mirko) STJEPAN, r. 1920. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo na Dunatu 1945. prilikom eksplozije u skladištu municije, gdje je bio stražar.

ČUTUL (Anton) KUZMA, r. 1908. g. u Vrhu. Uhapšen od Nijemaca 1944. i odveden u njemački logor gdje je i poginuo.

JUREŠIĆ (Ivan) ANTON, r. 1895. g. u Vrhu. Nijemci su ga strijeljali 1944. u Vrhu.

JUREŠIĆ (Ivan) GAVDE, r. u Vrhu 1920. g. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo kod Ogulina 1944.

JUREŠIĆ (Ivan) NIKOLA, r. 1900. g. u Vrhu. Uhapšen od Nijemaca 1944. Poginuo iste godine u njemačkom logoru.

JUREŠIĆ (Josip) JOSIP, r. 1920. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo kod Vrbovskog 1943.

JUREŠIĆ (Anton) MARTIN, r. 1920. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo kod Ogulina 1943.

JUREŠIĆ (Ivan) PETAR, r. 1913. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. g. Poginuo listopada 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

KOSIĆ (Martin) ANTON, r. 1919. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo u Lici 1943. KOSIĆ (Ivana) IVAN, r. 1905. g. u Vrhu. Uhapšen od Nijemaca 1944. Poginuo iste godine u njemačkom logoru.

KOSIĆ (Ivan) IVAN, r. 1926. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1943. kod Gospića, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

KOSIĆ (Martin) IVAN, r. 1923. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Iz rata se vratio bolestan od tuberkuloze, te umro 1947.

KOSIĆ (Martin) JOSIP, r. 1911. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1945. na Kordunu.

KOSIĆ (Ivan) MARTIN, r. 1911. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944.

MRAKOVČIĆ (Josip) ANTON, r. 1913. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u studenom 1943. u Medaku kod Gospića, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MRAKOVČIĆ (Petar) GRGUR, r. 1916. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo 1944. kod Babinog Potoka u Lici.

MRAKOVČIĆ (Mate) JOSIP, r. 1922. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MRAKOVČIĆ (Anton) JOSIP, r. 1907. g. u Vrhu. Uhapšen od Nijemaca 1944. Poginuo iste godine u njemačkom logoru.

MRAKOVČIĆ (Mate) MATE, r. 1917. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna 1943. Poginuo u listopadu 1943. kod Hreljina, kao borac 13. primorsko-goranske divizije.

MRAKOVČIĆ (Ivan) PETAR, r. 1921. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna. 1943. Poginuo 1944. u okolici Zagreba.

ŽIC (Petar) NIKOLA, r. 1905. g. u Vrhu. Nijemci su ga uhapsili 1944. te je iste godine poginuo u njemačkom logoru.

ŽUŽIĆ (Ivan) STJEPAN, r. 1915. g. u Vrhu. Stupio u NOV 9. rujna1943. Poginuo u prosincu 1943. kod Gospića u Lici.